Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling Fredag D 29/11 kl. 15.30 på Bregninge Sognegård.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Etablering af ny hovedledning til Øster og Vester Bregningemark
 4. Vedtægtsændring, Afholdelsestidspunkt for ordinær generalforsamling

 

 

Pkt 3. Bestyrelsen har igennem det sidste 3/4 år arbejdet målrettet på en plan for at anlægge en ny hovedledning til ovenstående område.

Der er indhentet priser fra 4 forskellige entreprenører, og den billigste er valgt.

Grunden til dette projekt er at vi på opfordring fra lodsejere i området er blevet bedt om at undersøge muligheden for at vi kan forsyne området med vandværksvand.

Vi har nu tilkendegivelser og budget klar for projektet, og søger derfor generalforsamlingens opbakning til at sætte projektet i gang.

 

Pkt 4. Bestyrelsen ønsker at ændre seneste tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling til ultimo marts. Dette er af praktiske årsager.

 

Yderligere info kan fås ved henvendelse til nedenstående:

Formand

Rene Rasmussen

Tlf:21421770

 

Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Generalforsamling

28 02-2019 – kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab 2018

 

 1. Budget 2019

 

 1. Valg af stemmetæller

 

 1. Valg af bestyrelse. På valg er:

Ejler Hansen – modtager ikke genvalg

Jens Hansen

Charlotte Jensen

 

 1. Valg af bestyrelse suppleant: På valg er:

Torben Knast

 

 1. Valg af generalforsamlings valgte revisor (bilagskontrolant): På valg er:

Carsten Møller Nielsen

 

 1. Valg af revisor suppleant: På valg er:

Gerner Christensen

 

 1. Indkomne forslag
 2. Evt.

 

Tilbagestrømsikring af ejendommenes vandinstallationer.

Vandværkerne på Ærø har fokus på, at alle kunder i vandforsyningernes forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud på drikkevands-ledningsnettet. Det gør vi for at øge sikkerheden for, at drikkevandet ikke forurenes. Forurening af drikkevandet kan være til gene for mange borgere og kan medføre store omkostninger for den ansvarlige for forureningen.

Vandinstallationer skal sikres iht. Gældende lovgivning på området:

 

  

1. Det til enhver tid gældende bygningsreglementet og ”tilbagestrømning” efter gældende regler, jf. DS/ EN 1717
2. DS 439 ”Norm for vandinstallationer”
3. Regulativ for vandværker i Ærø Kommune
Det er forbrugeren, der er ansvarlig for, at vandinstallationen er korrekt sikret og det er forbrugeren der er ansvarlig for, at der udføres kontrol og funktionstest af tilbagestrømssikring.

Senest den 1. juni 2019 skal alle vandinstallationer være sikret korrekt.

Hvordan håndterer jeg kravet om tilbagestrømssikring?
1. Kontakt en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine vandinstallationer.
Installatøren kan derefter anslå, hvilken sikringskategori installationerne skal sikres efter.
2. Anmod VVS-installatøren om at montere den rette tilbagestrømssikring. Prisen på installation af en tilbagestrømssikring afhænger af størrelsen og typen af tilbagestrømssikring, samt udformningen af den eksisterende vandinstallation. Husk at den etablerede tilbagestrømssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret VVS-installatør. Tag en snak med din installatør om, hvor ofte og hvordan det skal ske.
Ærø Vand A/S udfører kontrol af installationerne.

Venlig hilsen
Ærø Vand A/S