Vedtægter
for
Bregninge Vandværk

 

§ 1


Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Bregninge Vandværk
Selskabet har hjemsted i Ærø Kommune

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov
og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i
vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer

§ 3

Enhver,der har tingslyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejigheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på bagggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav
gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets
regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo -
forpligtet tilat drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet.


udtræden af selskabet

§ 6


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt grunden ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.


levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7


Institutioner - som ifølge deres antur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige
omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få
leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


generalforsamling

§ 8


Generalforsamlingener selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages
varsel ved særskilt meddelelse til hvet enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med
angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest
den 1. januar.

Dagsorden for den ordinøre genralsforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær genralforsamling skla indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter
skriftligt forlangende herom til betyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal geralforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den
skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på genralforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.Et medlem kan dog derudover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret,men ingenstemmeret.Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt,kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer,uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer,valgt blandt medlemmerne for 2 åe ad gangen,idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er der hvert år valgt1 suppleant,som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.Der er beslutningsdygtig,når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens egte skøn nødvendige udgifter til administration,reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnsabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og føre referat,der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed,der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser,skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsenkan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift,som skal fremgå af takstbladet.


tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i foreningmed ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb,salg eller pantsætming af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31.december.

Det årlige overskud,der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne fortages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes,såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse,kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne,men kan overføres til et andet selskab,der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

ikrafttræden

§ 14


Selskabets vedtæget er sidst ændret på den ordinære generalforsamling den 17.03.2016

De træder i kraft den 20.03.2016

Underskrevet af formand og dirigent.