Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Takstblad 2023

 

Gældende fra d. 1. januar 2023

Download takstblad som pdf 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) pr. ejendom:

incl. Etableringsomkostinger til og med målerbrønd.

Anbragt 1,0 m. ind på andelshavers grund og under forudsætning, at der er fremført hovedledning.

 

 

  Kr. 44.000,00

Tilslutningsafgiften fordeler sig således:

Hovedanlægsbidrag: 

Tilslutning hovedledning. *)

Oprette stikledning: (10-15 m, max 1,00 m ind på grunden)

Målerbrønd incl. måler:

I alt

 

  Kr. 10.500,00 

  Kr. 14.000,00

  Kr.   8.750,00

  Kr. 10.750,00

  Kr. 44.000,00

Driftsbidrag

Pris pr. m3

Samlede grønne afgifter pr. m3

Målerleje og ledningsafgift: Pr. halvår

 

  Kr.          7,00

  Kr.          6,37

  Kr.      750,00

Rykkerskrivelse   Kr.      100,00
Genåbningsgebyr jvnf. vedtægterne   Kr.   2.500,00
Opgørelse ved fraflytning eller anden ændring vedr. faktura/forbrug   Kr.      150,00

Betaling:

Halvårsvis betaling der omfatter den faste afgift/målerleje samt et skønnet forbrug.
Ved betaling efter forfaldsdag opkræves 1. rykkerskrivelse, 2. rykkerskrivelse før afbrydelse bliver gennemført,
3. rykkerskrivelse bliver overgivet til inddrivelse til inkasso.

 

Terminer:

Primo marts og primo juli.

 

Måleraflæsning:

Aflæsning foretages en gang årligt i forbindelse med årsregnskabet.

Ved fraflytning er det ejers pligt at foretage aflæsning.

 

Afregning:

Afregning påhviler andelshaver.

Såfremt andelshaver udlejer ejendommen, opkræves vand og afgifter hos ejeren af den tilsluttende ejendom.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 2022, alle priser er excl. moms.

 

*) På visse strækninger af hovedledningen skal der træffes særlig aftale med bestyrelsen.

**) På Øster- og Vester Bregningemark vil tilslutninger fremover være kr. 54.000,- + moms, hvor der er fremført hovedledning i drift.

Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Generalforsamling

 

17-03-2022 – kl. 19.00, Bregninge Sognegård

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab 2021

 

 1. Budget 2022

 

 1. Valg af stemmetæller

 

 1. Valg af bestyrelse – På valg:

Thomas Lauritsen

Rene Rasmussen

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg:

 Niels Drohne

 

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrolant): På valg:

Carsten Møller Nielsen

 

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor suppleant (bilagskontrollant): På valg:

Torben Knast

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Evt.

 

Download dagsorden som pdf